Visiting Faculties

Prof. Rajan Bahadur Paudel, MBS (TU), Ph.D. (TU)

Prof. Ramesh Bajracharya, M.A. (TU), Ph.D. (TU)

Arhan Sthapit, MBS (TU), Ph.D. (Jodhpur)

Shankar Raj Bhandhari, MBA (TU), Ph.D. (TU)

Prof. Alojy Z. Nowak, Ph. D. University of Warsaw

Prof. Jan Turyna, Ph.D.  University of Warsaw

Prof. Jayant. Parida, Ph.D. Utkal University, India

Prof. S. Moharana, Ph.D. Utkal University, India

Prof. Alok Saklani, Ph.D. Apeejay School of Management, India